Tin mới cập nhật

Bất động sản công nghiệp Việt Nam rải rác, hiệu quả khai thác chưa cao
Trên thế giới việc phát triển tập trung theo ngành công nghiệp riêng biệt bởi hoạt động này giúp đem đến hiệu quả vận hành. Trong khi đó, ở Việt Nam các cụm khu công nghiệp còn nằm rải rác.