Hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất hiện nay 2020

Xếp hạng khu dân cư

(Căn cứ theo 10,746 lượt bình chọn)

Thông tin khu dân cư

Chọn dự án, toà để xem

Danh bạ khẩn cấp

Danh bạ
 • Công an phường

  Công an phường

 • Trạm y tế phường

  Trạm y tế phường

 • Lễ tân toà nhà

  Lễ tân toà nhà

Banner tặng điểm youpoint

Bình chọn

Bình chọn khu dân cư

Chọn dự án để xemBình chọn dự án
 • An toàn an ninh
 • Dịch vụ tiện ích
 • Môi trường không khí
 • Đẳng cấp sang trọng
 • Chỉ số hạnh phúc

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất hiện nay 2020

Cập nhật mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất hiện nay với mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp đầy đủ nhất cho bạn.

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất hiện nay 2020

Để giao dịch, mua bán, chuyển nhượng đất nông nghiệp thành công không thể thiếu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp bằng văn bản công chứng. Cùng YouHomes khám phá mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất hiện nay 2020 theo luật đất đai do chính phủ ban hành giúp bạn nắm bắt được những thông tin cụ thể về hợp đồng trong bài viết dưới đây!

Thế nào là mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp?

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp là mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp khi hộ gia đình, cá nhân mong muốn chuyển nhượng/ mua bán với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác. Mẫu hợp đồng này cần được công chứng tại các cơ quan có thẩm quyền, có hiệu lực từ ngày đăng ký, dùng cho các hoạt động mua bán đất nông nghiệp.

Thế nào là mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp?

Điều kiện mua bán đất nông nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền của mình, trong đó có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Đất nông nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật thì mới được phép mua bán.

Ngoài ra, khi chuyển nhượng đất nông nghiệp, cần đáp ứng một số các điều kiện cụ thể quy định tại Điều 191 Luật đất đai 2013 như sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
 • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức được quy định tại Điều 130 Luật đất đai và quy định chi tiết tại Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Có thể bạn quan tâm: Mức giá đền bù đất nông nghiệp theo quy định của Nhà nước

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***--------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (ĐẤT 5%) CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Hà Nội, ngày ........ tháng .......... năm ...............

Chúng tôi gồm có:

Bên A

Ông: ...........................................................................................................

Sinh ngày: ......./......./.............

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.........................................................

cấp ngày....../....../..............tại ...................................................................

Cùng vợ là Bà: ..............................................................................................

Sinh ngày: ......./......./.............

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.........................................................

cấp ngày....../....../..............tại ...................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................

Số điện thoại: ......................................

Bên B

Ông/Bà:.......................................................................................................

Sinh ngày:......./....../................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.........................................................

cấp ngày....../....../..............tại .................................................................

Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................

Số điện thoại: ............................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1
CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI

Bên A nhượng lại toàn bộ Quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất 5% (được chia

cũ) theo ........................................................................................................, tại ...........................................................................................

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .................... do ........... cấp ngày ...../......../............, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ..........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ............................................)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ..................................... m2

+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: .....................................đồng.

(Bằng chữ: .........................................................................đồng Việt Nam).

ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B ngay sau khi Bên A đã được Bên B thanh toán đủ số tiền nêu trên.

2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Bên A có trách nhiệm hỗ trợ mà không có điều kiện ràng buộc nào để Bên B hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng của lô đất trên.

ĐIỀU 3
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

4.1. Thửa đất không có tranh chấp;

4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 5
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên) (11) ( Ký và ghi rõ họ tên) (11)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................

Ngày.........tháng...........năm.........

tại .......................................................................................................................................,

tôi ......................................................................, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ............................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

....................................................... tỉnh/thành phố .................................................

CHỨNG THỰC:

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất 5%) của hộ gia đình, cá nhân được giao kết giữa bên A là ......................................................................................................... và bên B là ……...............................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính:............................................................................

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Những thông tin về mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp vừa được YouHomes chia sẻ tới các bạn, mong rằng với những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mua bán đất nông nghiệp.

YouHomes

 • Đánh giá:
 • (11 đánh giá)
Bài viết có hữu ích không?

Có lẽ bạn nên đọc thêm

BÌNH LUẬN